مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰

هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.  
آبان ۱۱, ۱۴۰۰