آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض سنگ جداول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض سنگ جداول بلوار سامعی ومثلثی های بلوار پاسداران شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض سنگ جداول بلوار سامعی و مثلثی های بلوار ورودی‌ پاسداران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتهااز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (س...
بهمن ۲۷, ۱۴۰۱