۱۴۰۳/۰۴/۲۹

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۲۲ اسفند۱۴۰۰

بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۲۲ اسفند۱۴۰۰ را می خوانید.

۱-لایحه شماره ۱۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ شهرداری (پیوست) با موضوع عودت چک های اجاره سالن غدیر در ایام تعطیلی به واسطه کرونا، پس ازطرح درکمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، و مصوبات ستاد کرونا با کاهش مبلغ اجاره سالن به تناسب استفاده ازسالن غدیر به شرح ذیل موافقت گردید.
۱. ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ با توجه به فعالیت تایید شده توسط شهرداری ۵۰ درصد اجاره بها پرداخت گردد.
۲. از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ با توجه به تعطیلی تایید شده توسط شهرداری اجاره پرداخت نگردد.
۳. از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ با توجه به فعالیت تایید شده توسط شهرداری ۵۰ درصد اجاره بها پرداخت گردد.

 

۲-لایحه شماره ۱۴۹۰۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ شهرداری به شرح ذیل:
“باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه بعمل آمده شماره ۱۴۸۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد حسین ابوئی به کد نوسازی ۲۳-۴۲-۷-۱ درخصوص تملک زمین نامبرده به مساحت ۹۲/۸۰ متر مربع از عرصه واقع در شهر حمیدیا- خیابان مسجد جامع نجف آباد-نبش کوچه شباهنگ که در طرح تعریض خیابان قرارگرفته وبه مبلغ ۱۰.۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ده میلیارد و دویست و هشت میلیون ریال ) توافق و تراضی حاصل شده و در ازای بخشی از مبلغ فوق الذکر، زمین با کد نوسازی ۲۳-۶۶-۷-۱ و مساحت موجود ۱۰۴/۲۸ متر مربع با کاربری زراعی واقع در خیابان شهدای نجف آباد -روبروی کوچه اطلسی که توسط هیئت کارشناسی ۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده به نامبرده انتقال و مابقی بستانکاری نامبرده که مبلغ ۷.۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد در وجه نامبرده پرداخت گردد. لذا خواهشمنداست اجازه فرمائید مبلغ مذکوراز محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ به نام خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی پس از انتقال سند و تحویل محل مطابق نظریه هیئت کارشناسی و تایید واحد حقوقی مبلغ مذکور در وجه نامبرده پرداخت گردد”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۴۸۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد حسین ابوئی به کد نوسازی ۲۳-۴۲-۷-۱ درخصوص تملک زمین نامبرده به مساحت ۹۲/۸۰ متر مربع از عرصه واقع در شهر حمیدیا- خیابان مسجد جامع نجف آباد-نبش کوچه شباهنگ که در طرح تعریض خیابان قرارگرفته وبه مبلغ ۱۰.۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ده میلیارد و دویست و هشت میلیون ریال ) توافق و تراضی حاصل شده ، موافقت گردید پس از انتقال سند و تحویل محل ، در ازای بخشی از مبلغ فوق الذکر، زمین با کد نوسازی ۲۳-۶۶-۷-۱ و مساحت موجود ۱۰۴/۲۸ متر مربع با کاربری زراعی واقع در خیابان شهدای نجف آباد -روبروی کوچه اطلسی که توسط هیئت کارشناسی ۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده به نامبرده انتقال و مابقی بستانکاری نامبرده که مبلغ ۷.۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل ردیف خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی پرداخت گردد.

 

۳-لایحه شماره ۱۴۸۹۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ شهرداری به شرح ذیل:
” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه بعمل آمده شماره ۱۴۸۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد علی میزساز با وکالت مهدی دهقان دهنوی به کد نوسازی ۳۵-۱۲-۶-۱ درخصوص تملک زمین نامبرده به مساحت ۹۹/۶۰ متر مربع از عرصه واقع در تقاطع بلوار شهید دشتی – خیابان شهید نصرالله جعفری که در طرح تامین دسترسی به محوطه و پارکینگ مجاور شهرداری قرارگرفته وبه مبلغ ۱۱.۵۰۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال (یازده میلیارد و پانصد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) توافق و تراضی حاصل شده ، لذا خواهشمنداست اجازه فرمائید مبلغ مذکوراز محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ به نام خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی پس از انتقال سند و تحویل محل مطابق نظریه هیئت کارشناسی و تایید واحد حقوقی مبلغ مذکور در وجه نامبرده پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به ۱۴۸۸۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ یازده میلیارد و پانصد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالک کد نوسازی ۳۵-۱۲-۶-۱ موافقت گردید .

 

۴-لایحه شماره ۱۴۸۹۹ مورخ /۱۲/۲۱۱۴۰۰ شهرداری به شرح ذیل:
“باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۴۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ فی مابین شهرداری حمیدیا وآقای محمد حسین جوکار با وکالت آقای محمد علی خیراندیش به کد نوسازی ۵۷-۴۶-۴-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع در بلوار شهید دشتی -خیابان شهید احمد علی دشتی-خیابان امام خمینی(ره) نبش کوچه حکمت به مساحت ۸۱۸.۵۷ مترمربع که در طرح تامین پارکینگ بوستان بانوان (ریحان) قرارگرفته و شهرداری در ازای مبلغ کل ۶۹.۵۷۸.۴۵۰.۰۰۰ ریال طبق نظر کارشناسی در ازای بخشی از این مبلغ زمین قطعات ۹۹۹ و ۱۰۰۰ با کد نوسازی ۲۲-۴۰-۲-۱ و ۲۱-۴۰-۲-۱ و مساحت جمعا ۷۰/۴۶۴ متر مربع با کاربری مسکونی واقع در خیابان میعاد که توسط هیئت کارشناسی ۵۳.۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده به نامبرده انتقال و مابقی بستانکاری به مبلغ ۱۶.۴۰۲.۴۵۰.۰۰۰ ریال در وجه نامبرده پرداخت گردد. لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به ۱۴۸۸۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ فی مابین شهرداری حمیدیا وآقای محمد حسین جوکار با وکالت آقای محمد علی خیراندیش به کد نوسازی ۵۷-۴۶-۴-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع در بلوار شهید دشتی -خیابان شهید احمد علی دشتی-خیابان امام خمینی(ره) نبش کوچه حکمت به مساحت ۸۱۸.۵۷ مترمربع که در طرح تامین پارکینگ بوستان بانوان (ریحان) قرارگرفته ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از انتقال سند و اصلاح سند موافقت گردید در ازای مبلغ کل ۶۹.۵۷۸.۴۵۰.۰۰۰ ریال طبق نظر کارشناسی ، بخشی از این مبلغ زمین قطعات ۹۹۹ و ۱۰۰۰ با کد نوسازی ۲۲-۴۰-۲-۱ و ۲۱-۴۰-۲-۱ و مساحت جمعا ۷۰/۴۶۴ متر مربع با کاربری مسکونی واقع در خیابان میعاد که توسط هیئت کارشناسی ۵۳.۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده به نامبرده انتقال و مابقی بستانکاری به مبلغ ۱۶.۴۰۲.۴۵۰.۰۰۰ ریال در وجه از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر) نامبرده پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group