نمایشگاه مشهد

نمایشگاه مشهد

    شهرداري حميديا در نخستين نمايشگاه مديريت شهري و روابط عمومي شهرداريهاي

سراسر كشور شركت نمود.

 اين نمايشگاه از روز ٢٧ فروردين ١٣٩٢ در محل نمايشگاههاي بين المللي مشهد مقدس

در حال برگزاري مي باشد.