بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا از پروژه های عمرانی شهر

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا از پروژه های عمرانی شهر