آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی آسفالت معابر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی آسفالت معابر حمیدیا