آگهی تجدید مزایده فروش زمین های جنب صدا و سیما یزد

آگهی تجدید مزایده فروش زمین های جنب صدا و سیما یزد