ردیف
نام شهردار
شروع
پایان
 
1
محمد جواد  فلاح تفتی
72/11/1
73/6/9
 
2
سید حسین  علوی کیا
73/6/10
74/12/8
 
3
محمد  والا
74/12/9
76/6/19
 
4
محمد رضا  عباسی
76/6/20
85/5/5
 
5
محمد حسین  دهستانی 
85/10/6
87/4/25
 
6
محمد  یارمند
87/9/28
89/6/31
 
7
سید علی  میرنژاد
89/10/13
96/5/31
 
8 محمد  مرزبان 96/7/12