گزارش مدیریتی درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 92


گزارش مدیریتی هزینه و درآمد 6 ماهه اول سال 1392 شهرداری حمیدیا به اداره کل امور شهری استانداری یزد و همچنین شورای اسلامی شهر حمیدیا ارسال شد.

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید.