گزارش روند الحاق


سید حبیب دشتی ـ رییس شورای اسلامی شهر حمیدیا :

 به منظور آگاهی مردم از جزئیات و روند موضوع الحاق شهر حمیدیا به یزد مطالبی را به عرض میرسانم:

  در مورخ 3/4/1391 جلسه ای با حضور استاندار وقت ، معاونین وقت استاندار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا و یزد تشکیل ، که شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد متعهد به اجرای تصمیمات طبق صورت جلسه فوق الذکر گردیدند و مقرر شد فقط در صورت اجرای تعهدات داده شده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع الحاق در صحن علنی شورای اسلامی شهر حمیدیا مطرح و تصمیم گیری به عمل آید ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد نه تنها به تعهدات خود عمل ننمودند بلکه کار را تمام شده پنداشتند و صورت جلسه فوق الذکر را به عنوان مصوبه تلقی نمودند

 لذا در پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در مورخ 12/12/1391 موضوع الحاق مطرح و به استناد بند شش ماده 11 و تبصره ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی تشکیلات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی بر غیر قانونی بودن صورتجلسه مورخ 3/4/1391 به عنوان مصوبه شورای اسلامی شهر حمیدیا تاکید و مراتب طی نامه شماره 619 مورخ 20/12/1391 به مراجع قانونی و ذیصلاح اعلام گردید

  قابل ذکر است که در سال 1380 مطالعات طرح جامع تجدید نظر یزد بر مبنای یکپارچه بودن (از نظر عملکردی) شهرهای مذکور صورت گرفت ولی به دلیل تبعات اجتماعی و مدیریت شهری که انعکاس آن در متن صورت جلسه تصویب طرح جامع یزد در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1385 مشهود است تاکید بر مدیریت شهری مستقل شهرهای یزد و حمیدیا شده است

 ضمنا شهر حمیدیا علیرغم نوپا بودن (تاسیس 1372) و همچنین بافت کالبدی خاص و بالا بودن حس محله گرایی و مشارکت مردمی در توسعه و سرمایه گذاری توانسته است در طول مدتی کوتاه ضمن رفع نارسائیهای گذشته ، رشد کالبدی و اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و حتی نقش موثری در پاسخ به نیازهای سکونتی شهر یزد را نیز به دنبال داشته است

 در شرایط فعلی گرچه مدیریت شهری یزد در زمینه برنامه ریزی عمرانی و اجتماعی نسبتا موفق بوده است ولی وجود نقاط حاشیه ای و بافت های مسئله دار پیرامون شهر یزد و ضعف های ابزاری موجود در خصوص حل معضلات فوق ، این ترس و شائبه را در بین مردم متدین شهر حمیدیا ایجاد کرده است که در صورت الحاق عملی این دو شهر ، سرگذشتی مشابه بافت پیرامونی و مسئله دار شهر یزد دچار شهر حمیدیا نیز گردد

 در حقیقت با افزایش محدوده شهری نمی توان صورت مسئله را پاک کرد لذا ضمن تاکید بر لحاظ نمودن نکات فنی و مهمتر از آن توجه به تمایل و خواست مردمی و در پی داشتن تبعات اجتماعی و به لحاظ حرمت گذاشتن به پیشینه تشکیل شهر حمیدیا و رای تاثیر گذار مردم در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی و تشکیل شدن شورای جدید شهر حمیدیا از مسئولان استانی و کشوری خواستار تامل و بررسی بیشتر در این موضوع هستیم.