کسب رتبه اول در بخش کیفیت فضای سبز شهرهای استان توسط شهرداری حمیدیا

کسب رتبه اول در بخش کیفیت فضای سبز شهرهای استان توسط شهرداری حمیدیا