کسب رتبه اول توسط شهرداری حمیدیا در زمینه ارائه خدمت به شهروندان و تکریم ارباب رجوع در ارزیابی شهرداریهای استان

کسب رتبه اول توسط شهرداری حمیدیا در زمینه ارائه خدمت به شهروندان و تکریم ارباب رجوع در ارزیابی شهرداریهای استان