همزمان با دهه کرامت برنامه نشاط آسمانی هر شب تا مورخ 95/5/23 از ساعت 23-21/30 در بوستان شهردار شهر حمیدیا در حال برگزاری است

همزمان با دهه کرامت برنامه نشاط آسمانی هر شب تا مورخ 95/5/23 از ساعت 23-21/30 در بوستان شهردار شهر حمیدیا در حال برگزاری است