نوسازی و راه اندازی مجدد ماشین خاور جارو شهرداری

نوسازی و راه اندازی مجدد ماشین خاور جارو شهرداری