نشست شهرداران استان با حضور آقای دکترمعصومی معاون محترم امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورو مهندس موسوی نماینده محترم مردم یزد در مجلس شواری اسلامی

نشست شهرداران استان با حضور آقای دکترمعصومی معاون محترم امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورو مهندس موسوی نماینده محترم مردم یزد در مجلس شواری اسلامی