نامه تقدیر و تشکر مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به جهت انجام حسابرسی و تفریغ بودجه سال مالی 93

نامه تقدیر و تشکر مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به جهت انجام حسابرسی و تفریغ بودجه سال مالی 93