معرفی معاون شهردار

مرادعلی الله وردی

معاون شهردار حمیدیا / کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
معاون شهردار و مسئول واحد درآمد شهرداری