معرفی شهردار

سید علی میرنژاد

شهردار حمیدیا / کارشناسی عمران،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
تاریخ انتصاب : 1389/10/13