لیست مشخصات خودروهای برنده پرداخت عوارض سال 91

لیست مشخصات خودروهای برنده پرداخت عوارض سال 91

با توجه به اعلام قبلی قرعه کشی از بین کلیه پرداخت کنندگان عوارض خودرو در سال 1391 در تاریخ مقرر انجام شد و تعداد 70 عدد خودرو به شرح جدول پیوست برنده شدند. برندگان میتوانند با در دست داشتن اصل کارت خودرو و کارت شناسایی به شهرداری حمیدیا مراجعه نمایند.

لیست برندگان