صورتجلسه شماره 79 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 79 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 79  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز پنج شنبه  مورخ  03 / 05 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

متن مصوبه شورا :

 

1-لایحه شماره 4903مورخ 23/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل محمد باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره4641  مورخ 17/04/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا  وآقای محمد علی شمسایی در خصوص تملک ملک نامبرده به مساحت 70/34 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین  که در طرح احداث خیابان قرار گرفته مقرر گردید در ازای خسارت وارده طبق نظریه کارشناسی پس از پذیرفتن کمیسیون ماده 5 باقیمانده ملک پس از رعایت پارکینگ بر معبر بدون اخذ وجه پروانه تجاری براساس توافق انجام شده صادر گردد."

 در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4641 مورخ 17/04/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس  آزاد سازی ، اصلاح سند ، تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  طبق توافق صورت گرفته پس از پذیرفتن کمیسیون ماده 5 و  رعایت پارکینگ بر معبر  با صدور پروانه تجاری  برای باقیمانده ملک بدون اخذ وجه موافقت گردید.

 

2-لایحه شماره 4904مورخ 23/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ، باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه بعمل آمده شماره 4499 مورخ 15/04/98 فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای حاجی حسن دشتی درخصوص تملک زمین نامبرده به مساحت 130 متر مربع واقع در خیابان فلسطین  که در طرح تعریض خیابان  قرارگرفته وبه مبلغ 1.500.000.000ریال توافق و تراضی حاصل شده و همچنین مقرر گردید از باقیمانده ملک مذکور حق مرغوبیت (اشرافیت) اخذ نگردد لذا خواهشمند است اجازه فرمایید پس از انتقال سند بنام شهرداری حمیدیا و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی مبلغ مذکور ازمحل ردیف52102001 در وجه نامبرده پرداخت گردد."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4499 مورخ 15/04/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه  آقای حسن دشتی موافقت گردید.ضمنا نامبرده در خصوص این ملک از پرداخت حق مرغوبیت(تشرف) معاف میباشد.

 

3-لایحه شماره 4683مورخ 17/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره4369  مورخ 12/04/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا  وآقای سید علی محمد حیدری در خصوص تملک زمین نامبرده به مساحت 70/93 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین  که در طرح تعریض خیابان امیرالمومنین  قراردارد و به مبلغ 1.836.000.000 ریال توافق وتراضی حاصل شده است و مقرر گردید ازمبلغ کل خسارت 1.500.000.000ریال در وجه نامبرده پرداخت و مابقی خسارت جهت تغییر کاربر باقی مانده ملک از مسکونی به دو واحد تجاری اختصاص یابد و همچنین مقرر گردید از باقی مانده ملک مذکور حق مرغوبیت (اشرافیت)و حق تفکیک اخذ نگردد. لذا خواهشمند است اجازه فرمایید پس از اصلاح سند و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی مبلغ مذکور ازمحل ردیف52102001 در وجه نامبرده پرداخت گردد"

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4369مورخ 12/4/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری،  با پرداخت مبلغ  000/000/500/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه آقای  سید علی محمد حیدری پرداخت گردد و مابقی مبلغ 000/000/336 ریال بابت هزینه تغییرکاربری باقیمانده ملک نامبرده از مسکونی به دو واحد تجاری پس از طی مراحل قانونی به حساب درآمد شهرداری پرداخت شود . ضمنا باقیمانده ملک از پرداخت  حق تشرف و حق تفکیک  معاف میباشد.

 

4-لایحه شماره 4938مورخ 27/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره 4706 مورخ 18/04/98 فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد آیت نیا و صدیقه دهقان در خصوص تملک زمین نامبردگان به مساحت 69 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و به مبلغ 1.550.000.000ریال توافق و تراضی حاصل شده و مقرر گردید از مبلغ کل خسارت مبلغ یک میلیارد آن  از دیف 52102001 پس از اصلاح سند و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی در وجه نامبردگان پرداخت گردد و باقیمانده خسارت وارده بابت تغییر کاربری باقیمانده ملک نامبردگان از مسکونی به تجاری پس از طی مراحل قانونی به حساب درآمد شهرداری پرداخت گردد و باقیمانده ملک از پرداخت حق اشرافیت معاف باشد لذا در صورت موافقت به شهرداری اعلام تا اقدام لازم بعمل آید"

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4706 مورخ 18/4/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری،  مقرر گردید از مبلغ کل خسارت ،مبلغ  000/000/000/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در  آقای محمد آیت نیا و صدیقه دهقان  پرداخت گردد و  مبلغ 000/000/550 ریال بابت هزینه  تغییر کاربری باقیمانده ملک نامبردگان از مسکونی به تجاری پس از طی مراحل قانونی به حساب درآمد شهرداری پرداخت گردد و باقیمانده ملک از پرداخت  حق تشرف معاف میباشد.

 

 

5-لایحه شماره 5162مورخ 27/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه بعمل آمده شماره 4885 مورخ 22/04/98 فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای غلامحسین دشتی درخصوص تملک ملک نامبرده به مساحت 40/190 متر مربع از عرصه و 100 متر مربع از اعیانی واقع در خیابان فلسطین که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته به مبلغ 2.660.000.000 ریال توافق و تراضی حاصل شده  و همچنین مقرر گردید پس از رعایت گذر بندی طبق ضوابط طرح تفضیلی در باقیمانده ملک نامبرده یک واحد مسکونی در سه طبقه بر اساس ضوابط شهرداری بدون اخذ وجه به نام مالک پروانه ساخت صادر و از باقیمانده ملک حق تشرف اخذ نگردد. لذا خواهشمنداست اجازه فرمائید پس از اصلاح سند و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی مبلغ فوق در وجه آقای غلامحسین دشتی واریز گردد"

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4885 مورخ 22/4/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/660/2 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه غلامحسین دشتی موافقت گردید.  ضمنا با صدور پروانه ساخت یک واحد مسکونی در سه طبقه بر اساس ضوابط شهرداری  بدون اخذ وجه پس از رعایت گذر بندی طبق ضوابط طرح تفضیلی در باقیمانده ملک نامبرده  موافقت گردید. و باقیمانده ملک از حق تشرف معاف میباشد.