صورتجلسه شماره 78 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 78 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 78  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز سه شنبه  مورخ  01 / 05 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

متن مصوبه شورا :

 

1-لایحه شماره 4903مورخ 23/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل محمد باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره4641  مورخ 17/04/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا  وآقای محمد علی شمسایی در خصوص تملک ملک نامبرده به مساحت 70/34 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین  که در طرح احداث خیابان قرار گرفته مقرر گردید در ازای خسارت وارده طبق نظریه کارشناسی پس از پذیرفتن کمیسیون ماده 5 باقیمانده ملک پس از رعایت پارکینگ بر معبر بدون اخذ وجه پروانه تجاری براساس توافق انجام شده صادر گردد."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4641 مورخ 17/04/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس  آزاد سازی ، اصلاح سند ، تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  طبق توافق صورت گرفته پس از پذیرفتن کمیسیون ماده 5 و  رعایت پارکینگ بر معبر  با صدور پروانه تجاری  برای باقیمانده ملک بدون اخذ وجه موافقت گردید.

 

2-لایحه شماره 5080مورخ 25/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل محمد به پیوست تصویر درخواست خانم فاطمه علیزاده بابت اضافه پرداختی عوارض اتومبیل نامبرده به مبلغ 000/5000/2 ریال که مورد تایید واحد درآمد میباشد ارسال میگردد خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اجازه فرمایید مبلغ فوق از محل ردیف عوارض خودرو 41103007 در وجه نامبرده پرداخت گردد."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه درخواستی ،تایید  شهرداری  و فیش پیوست با پرداخت مبلغ 000/500/2ریال از محل ردیف 41103007 (عوارض خودرو) در وجه خانم علیزاده موافقت گردید.

 

3-لایحه شماره 4903مورخ 23/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل محمد باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره4641  مورخ 17/04/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا  وآقای محمد علی شمسایی در خصوص تملک ملک نامبرده به مساحت 70/34 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین  که در طرح احداث خیابان قرار گرفته مقرر گردید در ازای خسارت وارده طبق نظریه کارشناسی پس از پذیرفتن کمیسیون ماده 5 باقیمانده ملک پس از رعایت پارکینگ بر معبر بدون اخذ وجه پروانه تجاری براساس توافق انجام شده صادر گردد."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4641 مورخ 17/04/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس  آزاد سازی ، اصلاح سند ، تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  طبق توافق صورت گرفته پس از پذیرفتن کمیسیون ماده 5 و  رعایت پارکینگ بر معبر  با صدور پروانه تجاری  برای باقیمانده ملک بدون اخذ وجه موافقت گردید.

 

 

4-لایحه شماره 4269مورخ 10/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل محمد باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره 3979 مورخ 03/04/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا  وآقایان احمد و حسن زارع زردینی در خصوص تملک زمین نامبرده به مساحت 50/30 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین  که در طرح تعریض خیابان امیرالمومنین  قراردارد و به مبلغ 598.500.000 ریال توافق وتراضی حاصل شده است و همچنین مقرر گردید از باقی مانده ملک مذکور حق مرغوبیت (اشرافیت) اخذ نگردد لذا خواهشمند است اجازه فرمایید پس از انتقال  سند بنام شهرداری حمیدیا و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی مبلغ مذکور ازمحل ردیف52102001 در وجه نامبرده پرداخت گردد"

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 3979 مورخ 03/04/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس  آزاد سازی ، اصلاح سند ، تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/500/598 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه آقایان احمد و حسن زارع زردینی  موافقت گردید.ضمنا نامبردگان در خصوص این ملک از پرداخت حق مرغوبیت(تشرف) معاف میباشد.

 

 

5-لایحه شماره 3484مورخ 25/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل باستناد بند12و14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها ،با توجه به صورتجلسه توافقنامه شماره 3280 مورخ 21/03/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا و محمد زاغ آبادی در خصوص تملک زمین نامبرده به مساحت 66 متر مربع واقع در خیابان امیرالمومنین که در تعریض خیابان امیرالمومنین قرار دارد و به مبلغ000/000/442/1 ریال توافق و تراضی حاصل شده است و همچنین مقرر گردید از باقی مانده ملک مذکور حق مرغوبیت (اشرافیت ) اخذ نگردد لذا خواهشمند است اجازه فرمایید پس از انتقال سند بنام شهرداری حمیدیا و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی مبلغ مذکور از محل ردیف 52102001 در وجه نامبرده پرداخت گردد "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 3280 مورخ 21/03/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس  آزاد سازی ، انتقال سند ، تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/442/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه محمد زاغ ابادی  موافقت گردید.ضمنا نامبرده در خصوص این ملک از پرداخت حق مرغوبیت(تشرف) معاف میباشد.