صورتجلسه شماره 74 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 74 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 74  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز شنبه  مورخ  28 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

1-لایحه شماره 3040مورخ 13/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها، با توجه به توافق فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای درجوش طبق صورت جلسه شماره 1604 مورخ 15/02/98 کمیسیون تملک می بایست مبلغ 300.000.000 ریال بابت هزینه های حصار کشی و درب ورودی خانه نامبرده که در تعریض خیابان فلسطین قرار گرفته پس از تخریب دیوار و تایید واحد حقوقی مبنی بر عقب نشینی ملک نامبرده از محل ردیف52102001 پروژه تملک اراضی واملاک در وجه نامبرده پرداخت گردد و  در خصوص عرصه در مسیر پس از ارائه مدارک مالکیت تصمیم گیری خواهد شد .لذا خواهشمند است درصورت  موافقت با صورت جلسه پیوست به این شهرداری اعلام تا اقدام لازم بعمل آید"

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و توضیحات ریاست محترم کمیسیون عمران  و  استماع نظرات اعضای شورا و بحث های کارشناسی ، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری با پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت هزینه های حصار کشی و درب ورودی منزل آقای درجوش از محل ردیف 52102001 موافقت گردید.

 

2-لایحه شماره 3305مورخ 21/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها، با توجه به  صورتجلسه توافقنامه شماره 3076 مورخ 13/03/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا و زینت هزاری با وکالت آقای ابراهیم دشتی در خصوص تملک زمین نامبرده به مساحت 60/154 متر مربع جنب پارک شهردار که در مسیر طرح های عمرانی قرار دارد و به مبلغ 000/000/850 ریال توافق و تراضی حاصل شده است .خواهشمند است اجازه فرمایید پس از انتقال سند بنام شهرداری و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی شهرداری مذکور از محل ردیف52102001 پروژه تملک اراضی واملاک در وجه نامبرده پرداخت گردد ."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 3076 مورخ 13/3/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس  آزاد سازی ، انتقال سند ، تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/850 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه  خانم  زینت هزاری موافقت گردید.