صورتجلسه شماره 71 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 71 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 71  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز چهارشنبه  مورخ  08 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

1-لایحه شماره 2635مورخ 23/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،به استناد بند 12 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل مقررات مربوطه و آیین نامه مالی شهرداری ها ،باتوجه به صورتجلسه توافقنامه شماره 2567 مورخ 1/3/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا و خانم بی بی فاطمه حسینی مخلصون  در خصوص تملک ملک نامبرده واقع در خیابان امیرالمومنین به مساحت 2/52 مترمربع عرصه که در طرح مسیر تعریض خیابان قرار گرفته و به مبلغ 000/000/200/1 ریال توافق و تراضی حاصل شده ،خواهشمند است اجازه فرمایید مبلغ فوق پس از اصلاح سند و پس از تحویل محل و تایید واحد حقوقی از محل ردیف 52102001 تملک در وجه نامبرده پرداخت گردد  "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 2567 مورخ 1/3/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/200/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه  خانم بی بی فاطمه حسینی مخلصون  موافقت گردید.

 

2-لایحه شماره 2636مورخ 02/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،به استناد بند 12 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل مقررات مربوطه و آیین نامه مالی شهرداری ها ،باتوجه به صورتجلسه توافقنامه شماره 2497 مورخ 30/02/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد حسن جعفری در خصوص تملک ملک نامبرده واقع در خیابان مسجد جامع نجف آباد به مساحت 10/6 مترمربع عرصه و 10/6 اعیانی که در طرح مسیر تعریض خیابان قرار گرفته و به مبلغ 000/000/150ریال توافق و تراضی حاصل شده ،خواهشمند است اجازه فرمایید مبلغ فوق پس از اصلاح سند و پس از تحویل محل و تایید واحد حقوقی از محل ردیف 52102001 تملک در وجه نامبرده پرداخت گردد  "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 2497 مورخ 30/02/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/200/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه  محمد حسن جعفری موافقت گردید.

 

3-لایحه شماره 5162مورخ 27/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،باستناد بند 12 و 14 ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و آئين‌نامه مالي شهرداريها،باتوجه به صورت جلسه توافقنامه بعمل آمده شماره 4885 مورخ 22/04/98 فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای غلامحسین دشتی درخصوص تملک ملک نامبرده به مساحت 40/190 متر مربع از عرصه و 100 متر مربع از اعیانی واقع در خیابان فلسطین که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته به مبلغ 2.660.000.000 ریال توافق و تراضی حاصل شده  و همچنین مقرر گردید پس از رعایت گذر بندی طبق ضوابط طرح تفضیلی در باقیمانده ملک نامبرده یک واحد مسکونی در سه طبقه بر اساس ضوابط شهرداری بدون اخذ وجه به نام مالک پروانه ساخت صادر و از باقیمانده ملک حق تشرف اخذ نگردد. لذا خواهشمنداست اجازه فرمائید پس از اصلاح سند و آزاد سازی مسیر و تایید واحد حقوقی مبلغ فوق در وجه آقای غلامحسین دشتی واریز گردد"

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 4885 مورخ 22/4/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/660/2 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه غلامحسین دشتی موافقت گردید.  ضمنا با صدور پروانه ساخت یک واحد مسکونی در سه طبقه بر اساس ضوابط شهرداری  بدون اخذ وجه پس از رعایت گذر بندی طبق ضوابط طرح تفضیلی در باقیمانده ملک نامبرده  موافقت گردید. و باقیمانده ملک از حق تشرف معاف میباشد.