صورتجلسه شماره 70 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 70 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 70  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روزسه شنبه  مورخ  07 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

1-لایحه شماره 2641مورخ 02/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،به استناد بند 12 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل مقررات مربوطه و آیین نامه مالی شهرداری ها ،باتوجه به صورتجلسه توافقنامه شماره 2565 مورخ 1/3/1398 فی مابین شهرداری حمیدیا و ورثه آقای محمد رضا میرچناری در خصوص تملک ملک نامبرده واقع در خیابان امیرالمومنین به مساحت 45/47 مترمربع عرصه که در طرح مسیر تعریض خیابان قرار گرفته و به مبلغ 000/000/050/1 ریال توافق و تراضی حاصل شده ،خواهشمند است اجازه فرمایید مبلغ فوق پس از اصلاح سند و پس از تحویل محل و تایید واحد حقوقی از محل ردیف 52102001 تملک در وجه نامبرده پرداخت گردد  "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 2565 مورخ 1/3/1398 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی ، پس از اصلاح سند ،تحویل محل و تایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/050/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه ورثه قانونی محمد رضا میرچناری موافقت گردید.

 

2- لایحه شماره  2725مورخ 04/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،به استناد بند 12 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل مقررات مربوطه و آیین نامه مالی شهرداری ها ،باتوجه به صورتجلسه توافقنامه شماره 14946 مورخ 30/09/1396 فی مابین شهرداری حمیدیا و خانم جمیله زینلی در خصوص قسمتی از پلاک ثبتی 1844 که در مسیر تعریض خیابان سلمان قرار گرفته و به علت اینکه سند ماده 147 صادر گردیده لذا انتقال سند به صورت مشاعی مقدور نمیباشد. لذا اجازه فرمایید طبق صورتجلسه شماره 2496 مورخ 30/2/98 پیوست ، مبایع نامه تنظیم و پس از تحویل محل  مبلغ 000/000/000/1ریال از محل ردیف 52102001 تملک در وجه نامبرده پرداخت گردد  "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و صوتجلسه شماره 14946 مورخ 30/09/1396 کمیسیون تملک و آزاد سازی املاک در مسیر طرح های عمرانی  ، صوتجلسه شماره 14946 مورخ 30/02/1398  ونظرات کارشناسی رسمی در خصوص ارزیابی قیمت قسمت از ملک که در مسیر طرح قرار گرفته ، پس از تنظیم مبایعنامه ،تحویل محل ، اخذ وکالت جهت واگذاری قدرالسهم لازم وتایید واحد حقوقی شهرداری  با پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال از محل ردیف 521012001 (تملک) در وجه خانم جمیله زینلی موافقت گردید.