صورتجلسه شماره 68 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 68 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 68  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز چهارشنبه  مورخ  01 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

1-لایحه شماره 1143مورخ 07/02/98 شهرداری به شرح ذیل :

"احتراما با عنایت به ساخت و تکمیل بیلبورد بلوار شهید دشتی و نصب بنر متعلق به شهرداری بر روی آن خواهشمند است در خصوص نحوه استفاده و بهره برداری از بیلبورد مذکور این شهرداری را مطلع فرمایید."

در صحن علنی شورا مطرح و مقرر گردید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری بیلبورد و پل های عابر پیاده از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار گردد.

 

 2-لایحه شماره 2049 مورخ 26/2/98شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،احتراما با توجه به نامه شماره 973008020 مورخ 7/10/1397 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در خصوص پرداخت بدهی معوق شهرداری حمیدیا به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 19/2/98 فی مابین شهرداری حمیدیا و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ارسال میگردد خواهشمند است اجازه فرمایید طبق صوتجلسه فوق الذکر مبلغ 000/000/000/5 ریال از محل مازاد سنوات سال قبل به سازمان مذکور پرداخت گردد."

 در صحن علنی شورا مطرح و مقرر گردید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی با پرداخت مبلغ 000/000/000/5 ریال از محل مازاد سنوات سال قبل برای تسویه حساب قطعی تا پایان سال 1397 موافقت گردید.