صورتجلسه شماره 67 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 67 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 67  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز چهارشنبه  مورخ  18 / 02 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

لایحه شماره 1384مورخ 10/02/98 شهرداری به شرح ذیل :

"احتراما به استحضار میرساند با عنایت به اینکه  ماده 2 بند (د) ردیف 1  ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب 11/3/1359(در صورت وجود بنا و مستحدثات درزمین، بطور متوسط در هر شانزده متر مربع محوطه باز  خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا ، بطور متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخت مثمر یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم  احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده این در این بند نخواهد بود) در تعرفه عوارض قطع درخت درج نگردیده لذا خواهشمند است جهت رعایت حقوق شهروندان تبصره فوق به عوارض قطع درخت اضافه گردد"

 در صحن علنی شورا مطرح و جهت رعایت حقوق شهروندان با افزودن شدن  بند فوق الذکر مطابق قانون  لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب 11/3/1359 موافقت گردید.