صورتجلسه شماره 66 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 66 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 66  شورای اسلامی شهر حمیدیا
روز سه شنبه  مورخ  17 / 02 / 1398  از ساعت14:30 تا 17


متن مصوبه شورا :
لایحه شماره 507مورخ 24/01/98 شهرداری به شرح ذیل :

" به پیوست تصور درخواست خانم شادی ملک بابت اضافه پرداختی عوارض اتومبیل نامبرده به مبلغ 000/814/5 ریال که مورد تایید واحد درآمد شهرداری میباشد ارسال میگردد خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اجازه فرمایید مبلغ فوق از محل ردیف عوارض خودرو 41103007در وجه نامبرده پرداخت گردد."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به تایید واحد درآمد شهرداری(پیوست) و فیش های واریز شده (پیوست) با عودت مبلغ 000/814/5 ریال  از محل ردیف عوارض خودرو 41103007در وجه  خانم شادی ملک موافقت گردید.