شهردار حمیدیا

محمد مرزبان

/ کارشناسی معماری
مسئولیت ها و وظایف
20 سال سابقه مسئولیت در واحدهای مختلف شهرداری حمیدیا