شهرداران قبلی


ردیف

نام شهردار

تاریخ انتصاب

تاریخ پایان خدمت

1

محمد جواد   فلاح  تفتی

72/11/01

73/06/09

2

سید حسین  علوی کیا

73/06/10

74/12/08

3

محمد  والا

74/12/09

76/06/19

4

محمد رضا  عباسی

76/06/20

85/05/05

5

محمد حسین  دهستانی

85/10/06

87/04/25

6

محمد  یارمند

87/9/28

89/06/31

7

سید علی  میرنژاد

89/10/13

96/05/31

8

محمد  مرزبان

96/07/12

98/07/30

9 امیر  شاکری 98/09/17