حضور مهندس مرزبان،شهردار حمیدیا در مراسم معارفه جناب آقای دکتر آخوندی،شهردار جدید مهریز

حضور مهندس مرزبان،شهردار حمیدیا در مراسم معارفه جناب آقای دکتر آخوندی،شهردار جدید مهریز