حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا در نشست مشترک اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا در نشست مشترک اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد