حضور شهردار

حضور شهردار

شهردار حميديا از غرفه اين شهرداري در نمايشگاه روابط عمومي هاي سراسر كشور در مشهد مقدس بازديد كرد.

جناب آقاي مهندس سيدعلي ميرنژاد ـ شهردار محترم حميديا از غرفه روابط عمومي اين شهرداري در نخستين نمايشگاه روابط عمومي در مديريت شهري شهرداري هاي سراسر كشور كه در محل نمايشگاه بين المللي  شهر مشهد مقدس درحال برگزاري مي باشد بازديد و از دست اندركاران اين غرفه تشكر و قدرداني نمود.