حضور اعضای شورای شهر و شهردار حمیدیا در همایش روز شوراهای اسلامی

حضور اعضای شورای شهر و شهردار حمیدیا در همایش روز شوراهای اسلامی