جلوه خدمت/گزارش عملکرد شهرداری حمیدیا از مهر 96 تا مهر 97