برگزاری کلاسهای فرهنگی هنری،علمی آموزشی و فنی حرفه ای در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) شهر حمیدیا

برگزاری کلاسهای فرهنگی هنری،علمی آموزشی و فنی حرفه ای در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) شهر حمیدیا