برگزاری همایش دوچرخه سواری (سه شنبه های بدون خودرو) به میزبانی شهرداری حمیدیا

برگزاری همایش دوچرخه سواری (سه شنبه های بدون خودرو) به میزبانی شهرداری حمیدیا