برگزاری نشست هم اندیشی شهرداران استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل محترم امور شهری استانداری به میزبانی شهرداری حمیدیا

برگزاری نشست هم اندیشی شهرداران استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل محترم امور شهری استانداری به میزبانی شهرداری حمیدیا