برگزاری مسابقات کشوری کیوکوشین قهرمان قهرمانان کشور با همکاری شهرداری حمیدیا در سالن ورزشی غدیر

برگزاری مسابقات کشوری کیوکوشین قهرمان قهرمانان کشور با همکاری شهرداری حمیدیا در سالن ورزشی غدیر