برگزاری جلسه ساماندهی ورودی شهر حمیدیا جهت نوروز 1397 با حضور جناب مهندس مرزبان شهردار محترم حمیدیا،جناب مهندس کشفی مدیر محترم منطقه دو و دیگر مسئولان و کارشناسان مرتبط

برگزاری جلسه ساماندهی ورودی شهر حمیدیا جهت نوروز 1397 با حضور جناب مهندس مرزبان شهردار محترم حمیدیا،جناب مهندس کشفی مدیر محترم منطقه دو و دیگر مسئولان و کارشناسان مرتبط