برگزاری جلسه توجیهی ارائه راهکارهای کاربردی برای تربیت فرزند همراه با معرفی رویکرد تربیت سالم با حضور جناب آقای سید امین سعادت دانشجوی دکترای مشاوره و کارشناس صدا و سیما ویژه پرسنل شهرداری حمیدیا

برگزاری جلسه توجیهی ارائه راهکارهای کاربردی برای تربیت فرزند همراه با معرفی رویکرد تربیت سالم با حضور جناب آقای سید امین سعادت دانشجوی دکترای مشاوره و کارشناس صدا و سیما ویژه پرسنل شهرداری حمیدیا