برگزاری جلسه بررسی طرح بوستان مهر با حضور شهردار حمیدیا،مسئولین واحد عمران و مشاور طرح

برگزاری جلسه بررسی طرح بوستان مهر با حضور شهردار حمیدیا،مسئولین واحد عمران و مشاور طرح