برگزاری جلسه با موضوع طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز با حضور کارشناس محترم دفتر فنی استانداری،شهردار حمیدیا و کارشناسان دو مجموعه

برگزاری جلسه با موضوع طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز با حضور کارشناس محترم دفتر فنی استانداری،شهردار حمیدیا و کارشناسان دو مجموعه