برگزاری جلسه با حضور جناب مهندس مرزبان شهردار حمیدیا و جناب مهندس حفیظی شهردار منطقه 3 یزد پیرامون ساماندهی ادامه بلوار شهید قندی

برگزاری جلسه با حضور جناب مهندس مرزبان شهردار حمیدیا و جناب مهندس حفیظی شهردار منطقه 3 یزد پیرامون ساماندهی ادامه بلوار شهید قندی