برگزاری جشن به مناسبت روز کارگر در بوستان ناجی شهر حمیدیا

برگزاری جشن به مناسبت روز کارگر در بوستان ناجی شهر حمیدیا