برگزاری آئین تکریم از زحمات جناب آقای مهندس میرنژاد و معارفه جناب آقای مهندس مرزبان به عنوان شهردار شهر حمیدیا

برگزاری آئین تکریم از زحمات جناب آقای مهندس میرنژاد و معارفه جناب آقای مهندس مرزبان به عنوان شهردار شهر حمیدیا