بازدید گروهی جناب آقای مهندس خادمی سرپرست معاونت امور عمرانی و مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد،جناب آقای سفید رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد،جناب آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد،جناب آقای مشکاتی مدیر محترم املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، جناب آقای مهندس مرزبان شهردار محترم حمیدیا و اعضای محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا از ورودی های شهر یزد ، مناطق مرزی و پروژه های عمرانی مشترک شهرداریهای یزد و حمیدیا

بازدید گروهی جناب آقای مهندس خادمی سرپرست معاونت امور عمرانی و مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد،جناب آقای سفید رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد،جناب آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد،جناب آقای مشکاتی مدیر محترم املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، جناب آقای مهندس مرزبان شهردار محترم حمیدیا و اعضای محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا از ورودی های شهر یزد ، مناطق مرزی و پروژه های عمرانی مشترک شهرداریهای یزد و حمیدیا