بازدید مهندس مرزبان شهردار حمیدیا به اتفاق مهندس خادمی مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد،معاونت محترم امور زیربنایی و کارشناسان شهرداری یزد از پروژه های مشترک و بررسی تملک پلاکهای واقع در ادامه مسیر زیرگذر شهید قهاری سعید(دانه سا)

بازدید مهندس مرزبان شهردار حمیدیا به اتفاق مهندس خادمی مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد،معاونت محترم امور زیربنایی و کارشناسان شهرداری یزد از پروژه های مشترک و بررسی تملک پلاکهای واقع در ادامه مسیر زیرگذر شهید قهاری سعید(دانه سا)