بازدید مهندس مرزبان ، شهردار حمیدیا از پروژه احداث پارکینگ خلیجی در بلوار شهید دشتی

بازدید مهندس مرزبان ، شهردار حمیدیا از پروژه احداث پارکینگ خلیجی در بلوار شهید دشتی