بازدید مهندس مرزبان،شهردار حمیدیا از پروژه های بوستان بانوان ریحان،بوستان تخصصی ورزش و پیاده رو سازی بلوار پاسداران

بازدید مهندس مرزبان،شهردار حمیدیا از پروژه های بوستان بانوان ریحان،بوستان تخصصی ورزش و پیاده رو سازی بلوار پاسداران