بازدید شهردار از پروژه آسفالت معابر شهر


شهردار حمیدیا ضمن بازدید از عملیات آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر حمیدیا نقطه نظرات خود را در مورد اجرای بهتر عملیات و تسریع در اجرا با رعایت مشخصات فنی بیان نمود.